1 Vô Địch Miểu Sát Thăng Cấp10.4k lượt

2 Linh Vũ Thiên Đế8.5k lượt

3 Đại Chúa Tể8.4k lượt

4 Đế Bá6.6k lượt

5 Thứ Nguyên Đại Loạn Đấu6.4k lượt

Chương 600

2 phút trước

Chương 610

4 phút trước

Chương 793

6 phút trước

Chương 8

9 phút trước

Chương 207

9 phút trước

Chương 200

9 phút trước

Chương 7

11 phút trước

Chương 780

12 phút trước

Chương 740

12 phút trước

Chương 653

14 phút trước