Xuyên qua Bàn Long trở thành Ma Thú từ đó quật khởi thành chí cao Chưởng Khống Giả

Đề cử

vote
6
Nguyệt phiếu
172
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

3
268
1040

Vinh danh bảng

loading


tuanhaihg 80
YuVinh 50
Khanhhong0209 22
lamlai123 20