Chí Tôn Yêu Hoàng

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.1/ 10 - 216 phiếu

Thất Khiếu Linh Lung Tâm nhưng lắng nghe vạn vật tiếng lòng, mà ăn tâm này, càng có thể trường sinh bất tử.

Khương Vũ trời sinh Thất Khiếu Linh Lung Tâm, mệnh trung chú định sống không quá hai mươi tuổi, vì nghịch thiên cải mệnh, lấy nhân loại thân thể, tu luyện trên trái tim Yêu tộc công pháp, một đời Yêu tộc Chí Tôn từ đó quật khởi!

Trích Đoạn

Chương 1940: Đại kết cục

Chương 1939: Thành thân, giải quyết xong tâm

Chương 1938: Thiên đạo hữu tình, ta đáp

Chương 1937: Chư thiên vạn giới, môn Nội

Chương 1936: Khởi nguyên cảnh lực lượng,