Mạt Nhật Giáo Hoàng

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.5/ 10 - 64 phiếu
Sống lại đến tận thế sơ, phát hiện trong đầu Thần Cách mảnh vỡ, truyền bá tín ngưỡng, thành lập giáo hội!

Cầm Diệu Quang vinh quang gieo rắc cho ở tận thế bên trong giãy dụa nhân loại, dành cho che chở!

Tín ngưỡng người đem được cứu rỗi!

Trích Đoạn

Chương 147: Quá muộn . Kết cục)

Chương 146: Hi vọng hạt giống

Chương 145: Hỗn Loạn bắt đầu

Chương 144: Kinh động

Chương 143: Tấn công Thâm Uyên

1 - Chương . 1: Trở lại tận thế sơ

2 - Chương . 2: Giết gà

3 - Chương . 3: Thức tỉnh

4 - Chương . 4: Cấp S dị năng

5 - Chương . 5: Dị năng: Tín ngưỡng!

6 - Chương . 6: Săn giết Tang Thi

7 - Chương . 7: Đây là tín ngưỡng lực lượng?

8 - Chương . 8: Tiểu khu săn giết

9 - Chương . 9: Dị chủng

10 - Chương . 10: Không thể Nại Hà

11 - Chương . 11: Đến từ Thiên Quốc nam tử!

12 - Chương . 12: Siêu trọng trường lực

13 - Chương . 13: Tám cái tín ngưỡng tuyến

14 - Chương . 14: Cuối cùng một cái tín ngưỡng

15 - Chương . 15: Mở ra cấp S dị năng!

16 - Chương . 16: Thần Cách mảnh vỡ

17 - Chương . 17: Liên tiếp tín đồ

18 - Chương . 17: Giáng lâm

19 - Chương . 18: Thần?

20 - Chương . 19: Ta thần tên gì? Ta Thần Diệu

21 - Chương . 20: Quân đoàn trưởng

22 - Chương . 1: Thanh lý tiểu khu

23 - Chương . 2: Ánh sáng lĩnh vực

24 - Chương . 3: Nhà kho

25 - Chương . 4: Hướng về Diệu Quang sám hối

26 - Chương . 5: Khinh nhờn người không thể tha

27 - Chương . 6: 12 quân đoàn (1)

28 - Chương . 7: 12 quân đoàn (2)

29 - Chương . 8: 12 quân đoàn (3)

30 - Chương . 9: 12 quân đoàn (4)

Xem hết