"Báo! Chúa công, việc lớn không tốt, Quan Vũ đem tường thành lật tung! !"

"Vội cái gì, bên ngoài không phải là còn có Tần Quỳnh ngăn cản sao? Tính, ta Wechat lại dao động cá nhân đến giữ thể diện... A, Vũ Văn Thành Đô? Tốt a, liền để hắn đi thử xem."

... .

"Báo! Chúa công, việc lớn không tốt, Quách Gia dùng yêu thuật đem Uyển Thành cho ngăn cách! !"

"Lăn ra ngoài, không thấy được ta cùng Thế Dân huynh đang đánh cờ sao!"

Lý Thế Dân cười nói: "Nếu không ta đem Viên Thiên Cương cấp cho hiền đệ ngươi làm hai ngày?"

Ngô Danh cũng cười nói: "Ha ha, chính hợp ý ta, có Viên Thiên Sư trấn tràng diện, nào có yêu ma quỷ quái dám quấy rối!"

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
70
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

9 bình luận


✫๖ۣۜLãng๖ۣۜTử 60