Phương Minh Ngụy ngoài ý muốn chiếm được Tử Linh truyền thừa, bằng vào việc vận dụng linh hồn mà từng bước biến cường, hơn nữa trở thành người siêu cấp nắm giữ các hạng kỹ năng.

Trích Đoạn

Chương 117:. Đại kết cục

Chương 116:. Vách tường bằng tinh thể

Chương 100 linh sáu tầng.

Chương 115:. Thiệt giả Texas

Chương 114:. Không thuộc mình cường giả

1 - Chương 1:. Tiệm trưng bày

2 - Chương 2:. Tử linh truyền thừa

3 - Chương 3:. Lực lượng tinh thần

4 - Chương 4:. Máy truyền cảm ý thức

5 - Chương 5:. Ưu tú

6 - Chương 6:. Thất cấp lực lượng

7 - Chương 7:. Thiên Võng

8 - Chương 8:. Trung cấp khu

9 - Chương 9:. Đi đường

10 - Chương 10:. Thiên tài

11 - Chương 11:. Cơ bản tư thế

12 - Chương 12:. Thiên phú (thượng)

13 - Chương 13:. Thiên phú (hạ)

14 - Chương 14:. Bỗng nhiên nổi tiếng

15 - Chương 15:. Mộng tưởng

16 - Chương 16:. Lễ vật

17 - Chương 17:. Trăm vạn hấp dẫn

18 - Chương 18:. Một trăm máy truyền cảm

19 - Chương 19:. Cải tiến

20 - Chương 20:. Lần thứ nhất đối chiến (thượng)

21 - Chương 21:. Lần thứ nhất đối chiến ( trung

22 - Chương 22:. Lần thứ nhất đối chiến (hạ)

23 - Chương 23:. Đuổi giết

24 - Chương 24:. Hấp thu

25 - Chương 25:. Xuất viện

26 - Chương 26:.

27 - Chương 27:. Cự tuyệt

28 - Chương 28:. Bát cấp

29 - Chương 29:. Linh hồn hấp thu

30 - Chương 30:. Giao hòa

Xem hết