Nhân vật chính chết đi, sống lại

Chương 122

1 năm trước

1 năm trước

Chương 321

1 năm trước

Chương 495

1 năm trước

Chương 951

1 năm trước

Chương 93

1 năm trước

Chương 234

1 năm trước

Hoàn thành

1 năm trước

Hoàn thành

1 năm trước

Hoàn thành

1 năm trước

Chương 5

1 năm trước

Chương 1

2 năm trước

Chương 209

2 năm trước

Chương 7

2 năm trước

Dừng

2 năm trước

Chương 5

2 năm trước

Hoàn thành

2 năm trước

Chương 12

2 năm trước

Chương 100

2 năm trước

Hoàn thành

2 năm trước