Man Hoang Đại Lục, bách tộc hoành hành, Hung thú tàn phá bừa bãi, Nhân tộc thế yếu, làm nô làm thực.

Huy hoàng Nhân tộc, ác chiến Đại Hoang, đầy bầu nhiệt huyết ánh Thương Khung, bích huyết chảy khô nhiễm Thanh Thiên, huyết mạch trong chảy xuôi là vĩnh không khuất phục huyết dịch.

Xuyên qua trở thành Cổ Nguyên bộ lạc đứng đầu một tộc, Tiêu Thần chiến thương lăng không, hướng vô tận Man Hoang đại địa, hô lên chấn động thiên cổ thệ ngôn: Phạm ta Cổ Nguyên người dù xa tất tru!

Huyết lưu không ngừng, chiến đấu không ngừng! Lấy ta đầy bầu nhiệt huyết, chú Nhân tộc trung hồn bất diệt!

Đề cử

vote
52
Nguyệt phiếu
794
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

34
37651
1500

Vinh danh bảng

loading


1phat1thang 480
sequyetdinh_yeu@ 130
tibu 40
cong_tu_gia 40
phungtheha22@ 20
tien04031994 20
chutiendat 20
chichuot86 20
Redmoon100l 20
tieumongtran2808 4