Thương Khung đại lục, Huyền Khí vi tôn!

Tu Chân giới cuồng nhân Trần Lạc vì đạp tìm Thiên đạo, ngoài ý muốn tại cổ di tích trong vẫn lạc, dung nhập Mặc Nguyệt Huyền Viện một cái thiên nuy thiếu niên trên người, mang theo Phật, Đạo, Ma Tam gia Vô Thượng tuyệt học ——

《 Tinh Khung Kiếm Điển 》, dùng Tinh Quang luyện kiếm, kiếm trảm tam giới!

《 Bỉ Ngạn Kinh 》, Phật môn Vô Thượng điển tịch, tu luyện tánh mạng, hoành độ Bỉ Ngạn.

《 Vu Thần Quyết 》, Vu tộc Thần Ma tuyệt học, rèn luyện Vô Thượng thân thể, đúc thành Bất Diệt Kim Thân, thân thể thành thánh.

Nghịch thiên cuồng nhân, chỉ có ta bất hủ

Tung hoành Dị Giới, muôn đời Chí Tôn!

Trích Đoạn

Chương 08: Thạch đỉnh Luyện Thể

Chương 07: Âm thầm tính toán

Chương 06: Trần Lạc kiêu ngạo

Chương 05: Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao

Chương 04: Vu Thần Quyết