Thiên đạo danh sư, từ đấu phá vỡ bắt đầu.

Giáo hóa vạn giới, chư thiên chi Đạo Tổ.

Đây là một sư đạo truyền thừa, bồi dưỡng, chỉ điểm chư thiên cường giả nhiệt huyết cố sự...

« đấu phá », « Đấu La », « Già Thiên », « tru tiên », « Vũ Động », « Tinh Thần Biến », « Hoàn Mỹ Thế Giới », « đại chúa tể »...

PS: Không hậu cung, không hậu cung, không hậu cung.
Mới nhất
13 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
381,585
Linh khí
330
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đại Sư
127
70002
30502

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

200 bình luận


anhluuaa 65
victortran888 45
hiku1 40
Rippertientran 25
nhatmonglienhoa 25
anhcung13kt 10
tinh1511vngl 5
Satsuki 5