Thiên đạo danh sư, từ đấu phá vỡ bắt đầu.

Giáo hóa vạn giới, chư thiên chi Đạo Tổ.

Đây là một sư đạo truyền thừa, bồi dưỡng, chỉ điểm chư thiên cường giả nhiệt huyết cố sự...

« đấu phá », « Đấu La », « Già Thiên », « tru tiên », « Vũ Động », « Tinh Thần Biến », « Hoàn Mỹ Thế Giới », « đại chúa tể »...

PS: Không hậu cung, không hậu cung, không hậu cung.
Mới nhất
3 tuần trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
440,233
Linh khí
330
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Tông Sư
132
73400
12077

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

202 bình luận


anhluuaa 65
victortran888 45
hiku1 40
Rippertientran 25
nhatmonglienhoa 25
anhcung13kt 10
tinh1511vngl 5
Satsuki 5