+ Truyện chia theo quyển nhé mọi người.

Đây là một cái Vu Yêu liên hợp, Thái Nhất cùng Hậu Thổ kết làm đạo lữ, Yêu Thiên Vu Địa, nhất thống Hồng Hoang, trấn áp hết thảy không phục cố sự.

Long Hán Kiếp lúc, Thái Nhất câu thông Đại La Thiên, che chở Chu Thiên Tinh Thần.

Phía sau, khai mở Cửu Trọng Thiên Khuyết, thành lập vô thượng Thần Đình, lại hiện ra Thần Tộc vinh quang.

Vu Yêu liên thủ, thành lập Thái Cực Hỗn Nguyên đại trận, rút ra vô biên Hỗn Độn chi Khí, trì hoãn Lượng Kiếp đến.

Lấy Hồng Hoang làm căn cơ, vượt qua thời gian tuyến, chinh phạt vô cùng Dị Thế Giới, thành lập chí cao Thiên Đình cố sự.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
95,950
Linh khí
55
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Danh Hào Đổ Bóng
77
52464
1820

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

14 bình luận


=>> Tiểu*Tà•••••• 50
unknow616 5