Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, tay xé bạch liên hoa +10086, vinh hoạch hủy đi CP tay thiện nghệ danh hiệu.”

Cố Thiển Vũ: “……”

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, vả mặt tâm cơ biểu +10086, vinh hoạch hủy đi CP tiểu dũng sĩ danh hiệu.”

Cố Thiển Vũ: “……”.

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, ngược tra +10086, vinh hoạch hủy đi CP không ngã tiểu kim thương danh hiệu.”

Cố Thiển Vũ: “……”

Hệ thống tỏ vẻ, luôn có điêu dân muốn hại nhà của chúng ta Thiển Vũ, hừ.

P/S: khuyến cáo các đạo hữu nên đọc từ 300c trở đi, trước đó thật sự rất phế, sau thì sảng vô cùng ^^

❂❂❂ Những mức buff:
1 np = 3 chương
1 Kim Đậu (10,000 đậu) = 15 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 15 chương
1 Thất Thải Châu = 15 chương
1 Kim Sa Châu = 20 chương

Đề cử

vote
Linh khí
415
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Sơ Cấp
40
27965
46716

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

90 bình luận


ethan3125 160
george2944 90
jack3413 60
tungngoba 60
Ngạ Đế -.- 25
phuongthanhvu 10
Saureus 5
♅ܨ๖₵ường๖ۣۜThiên๖ۣĐế 5