Cải biến nội dung cốt truyện? Ta là cải tạo thế giới!

Phương Mặc ngoài ý muốn thu hoạch được Chủ Thần Quang Cầu, trở thành Chủ Thần đại diện nhân.

"Luân Hồi nhiệm vụ (hai chọn một)

Luân Hồi nhiệm vụ nhất, làm Cương Thi Tiên Sinh Vị Diện cải tạo thành Mạt Pháp Thế Giới.

Luân Hồi nhiệm vụ hai, làm Cương Thi Tiên Sinh Vị Diện cải tạo thành Quỷ Quái Nhạc Thổ."

Phương Mặc : "······" .

"Luân Hồi nhiệm vụ không phải là cải biến nội dung cốt truyện sao? Vì cái gì ta là cải tạo thế giới?"

Đây là Phương Mặc dẫn đầu khác biệt Vị Diện Thời Không Luân Hồi Tiểu Đội, không ngừng cải tạo Luân Hồi Thế Giới cố sự!

PS: Truyện mới của Nam Cực Liệt Nhật cùng tác với Sử Thượng Tối Cường Lão Bản

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
60
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • haidakto buff Thất Thải Châu
    6 tháng trước
Converter Cao Cấp
14
21778
149938

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

22 bình luận


haidakto 60