Chu Huyền Thông: "Vi phu luyện khí, không có gì không thể luyện, a, gần người nhất tài đi dạng, gầy thân luyện chế ra giải một chút?"

Nữ Đế: "Biến!"
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
99,377
Linh khí
30
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • lenguyenhongquan đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    3 tháng trước
  • BM_Nepozumin đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    3 tháng trước
  • Binhtop đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    3 tháng trước

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

7 bình luận


Binhtop 10
BM_Nepozumin 10
lenguyenhongquan 10