"Luôn có điêu dân muốn hại trẫm!"

"Tận thế lập tức tới, ta phải sinh tồn được!"

Bị hại vọng tưởng chứng người bệnh Trầm Thông, từ online thấy người khác tuyên truyền 2022 cuối năm là thế giới tận thế, lập tức tin thuyết pháp này, tránh ở nhà không ra khỏi cửa, nhất tâm chế tạo thuộc về mình tận thế chiến xa, tôi luyện mình sinh tồn năng lực.

Thẳng đến có một ngày.

Tận thế thực sự.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
17,950
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Ta Là Siêu Nhân
7
589
190

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận


  • 100%

    truyện này dc làm rồi mà, cái trọng tải chiến xa tại mạt thế đó.

    jumyjon · Trúc Cơ Tầng 4 · Báo xấu1 năm trước · · Trả lời